Investeringspolitik

Det er bestyrelsens mål at føre en offensiv og aktiv investeringsstrategi med en kontrolleret risiko. Denne strategi har som målsætning, at medlemmerne opnår en tilstrækkelig og attraktiv pension.

Fra ISP's investeringspolitik, der er godkendt af bestyrelsen:

Offensiv og aktiv betyder også, at ISP er nær sine investeringer og deltager aktivt på de finansielle markeder for at udnytte de løbende muligheder. Nær betyder samtidig, at ISP udøver aktivt ejerskab for sine investeringer. Udmøntningen af aktivt ejerskab sker i respekt for muligheden for at opnå indflydelse i den enkelte investering enten alene eller i samarbejde med andre investorer, herunder anvendelse af stemmeret i børsnoterede selskaber. Udførelse af strategien skal understøttes af en agil organisation og beslutningskultur samt en villighed til både at tilvælge og fravælge investeringer og investeringsområder.

Kontrolleret betyder, at investeringsrisikoen godt kan være betydelig, men er under konstant overvågning. Således at medlemmernes interesser varetages bedst muligt igennem investeringsvalget og administrationen af dette. ISP’s investeringsstrategi tager udgangspunkt i de ydelser som medlemmerne er blevet stillet i udsigt ved deres produktvalg, samt de produkter selskabet udbyder. Herudover vil ISP igennem sin investeringsstrategi sikre at aktivmassen er passende i forhold til arten og varigheden af forsikringsforpligtelserne og at de til investeringen forbundne risici altid kan identificeres, måles, overvåges, forvaltes, kontrolleres og rapporteres på.

Bestyrelsen ønsker, at ISP investerer medlemmernes pensionsopsparing ud fra et langsigtet perspektiv. ISP er af den opfattelse, at en høj andel af aktier, ejendomme og andre risikobehæftede aktiver i investeringsaktiverne på langt sigt vil give et højere afkast på deres pensionsopsparing, end en mindre risikofyldt investering i f.eks. obligationer. Det er endvidere ISP's forventning, at medlemmerne bliver kompenseret med et højere afkast ved at acceptere illikviditet for en del af de opsparede midler.

Ved investering diversificerer ISP aktiverne således, at der undgås dels en uforholdsmæssig afhængighed af et bestemt type aktiv, en bestemt udsteder, en bestemt koncern eller et bestemt geografisk område, dels en uforholdsmæssig akkumulering af risici i porteføljen som helhed. ISP er samtidig bevist om, at man skal acceptere en vis koncentrationsrisiko for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast, men det skal ske under iagttagelse af prudent person-princippet.

Investeringsrisikoen overvåges konstant og skal foregå inden for den risikokapacitet, ISP til ethvert tidspunkt har til rådighed, samt hvad ISP finder forsvarligt for det enkelte produkt i forhold til, hvad medlemmet er stillet i udsigt, således princippet om prudent person kan efterleves.

Det er bestyrelsens ønske, at ISP Pension har en god investeringsproces til at efterleve prudent person-princippets regel om at kunne identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om de risici, som investeringerne – herunder alternative investeringer – indebærer.

Risici, der henregnes til investeringsområdet

ISP Pension henregner en række risici til investeringsområdet, herunder markedsrisiko, kredit- og modpartsrisiko, koncentrationsrisiko samt en række mere komplekse særskilte risici for de enkelte investeringer.

Markedsrisici kommer som følge af udviklingen i priser, kurser, m.v. på rente-, valuta-, aktie- og råvaremarkederne, samt ejendomsmarkedet og alternative investeringer.

Kredit- og modpartsrisici kommer som følge af virksomhedens investeringer og placering af midler.

Koncentrationsrisici kommer som følge af en uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering.

Andre, mere komplekse risici for de enkelte investeringer, kan være juridiske, politiske og operationelle risici. Hertil likviditetsrisiko.

Acceptable risikoniveauer

Investeringsstrategien for hvert produkt skal opfylde, at:

  • Risikoprofilen er tilpasset, hvad medlemmet er blevet stillet i udsigt og være tilpas robust over for udsving på de finansielle markeder i forhold til det, som medlemmet er stillet i udsigt.
  • Sikrer en tilpas grad af risikospredning mellem aktivklasser og inden for hver aktivklasse.
  • Forhindrer risici, der er i modstrid med medlemmernes interesser, så som for stor koncentrations- og likviditetsrisici.

Denne politik vedtaget på bestyrelsesmødet den 11. december 2018. Bestyrelsen genovervejer denne politik, når det vurderes relevant og minimum 1 gang årligt.