Markedskommentar – oktober 2019

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i oktober et afkast på henholdsvis 1,0 %, -0,4 % og 0,3 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Siden overgangen til Sampension Administrationsselskab ligger de tilsvarende afkast som helhed på 2,2 %, 0,4 % og 0,6 %.

Specielt handelskonflikten mellem USA og Kina, samt det fortsatte kaos i Storbritannien omkring Brexit skabte i oktober stor usikkerhed, hvilket fik den globale økonomiske vækst til at bremse yderligere op. Der er intet i øjeblikket, der tyder på, at vi er på vej ind i en recession, men farten er simpelthen bare taget noget af “toget”. På trods af den fortsatte usikkerhed og vækstnedgangen så synes aktiemarkederne lige for tiden ikke at være synderligt påvirket af dette, hvorfor oktober måned afkastmæssigt blev en fin måned med generelle stigninger. Oktober fulgte således godt i sporet af september måneds afkastperformance på aktiemarkederne. Samlet betyder dette, at der i de første ti måneder af året har været stigninger på aktiemarkederne, om end de generelt stigende aktiemarkeder dækker over nogen forskelligartethed. De amerikanske aktier er kommet bedst igennem de første ti måneder med en stigning på 22,6 % fulgt af de europæiske (21,2 %) og de danske (17,9 %) aktier, mens asiatiske (13,3 %), britiske (12,1 %) og emerging markets (10,5 %) aktier halter en anelse bagefter – alle afkast er målt i lokal valuta. Renterne steg generelt en smule i oktober, om end de amerikanske renter i den korte ende faldt en smule, hvilket fortsat betyder, at samlet er renterne efter årets første ti måneder faldet i både Europa og USA.

Den amerikanske industri har det svært for øjeblikket, og det ser ud til at smitte til servicesektoren, der ellers har kørt ufortrødent videre for fuld damp, selvom industrisektoren så ud til at hænge i bremsen. Efter et topmøde i starten af måneden mellem USA og Kina om handelskonflikten meldte USAs præsident Trump ud, at nu var de to parter på rette vej til at nå en “Fase et” aftale, som han kaldte den, der i øvrigt skulle underskrives på et topmøde i Chile medio november. De efterfølgende signaler fra de to lejre tydede dog ikke på, at de snart ville nå en aftale – og topmødet i Chile endte med at blive aflyst af Chiles præsident pga. uroligheder i landet. Den amerikanske forbundsbank (FED) besluttede på sit møde i de sidste dage af oktober at sænke renten igen og også denne gang med 0,25 procentpoint, men signalerede samtidigt, at man er tilfreds med at holde igen med yderligere rentenedsættelser medmindre udsigterne forværres.

Også i Europa er industrisektoren under pres, specielt i Tyskland, hvor dette giver anledning til, at økonomien vækstmæssigt nærmest står stille. Oktober måned blev i EU også præget af de nærmest jojo-agtige udmeldinger om Brexit-forhandlingerne, men til sidst endte det hele med, at den britiske premierminister Boris Johnson og EU fik strikket en aftale sammen, som det britiske parlament kunne nikke ja til, om end de ikke accepterede tidsplanen, hvorfor Brexit endnu engang blev udskudt – denne gang til 31. januar 2020. Efterfølgende er der udskrevet parlamentsvalg i Storbritannien til afholdelse den 12. december, hvorefter det nye parlament træder sammen den 6. januar 2020, og således har godt tre uger til at få Brexit på plads – eller hvad der nu skal ske?

Mario Draghis dage i spidsen for Den Europæiske Centralbank (ECB) sluttede med udgangen af oktober, hvorefter franskmanden Christine Lagarde overtager som præsident for ECB. På Draghis sidste rentemøde i ECB blev der ikke truffet nogle afgørende nye beslutninger, idet implementeringen af beslutningerne fra september-mødet endnu ikke var fuldt implementeret – opkøbene af obligationer for nye penge med 20 mia. euro genstartes først den 1. november.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner efter afdækning af valutarisiko og er opgjort siden overgangen til Sampension Administrationsselskab per 1. juli 2019.

ISPs beholdning af børsnoterede aktier gav i oktober et positivt afkast (1,1 %), mens værdien af beholdningen af unoterede aktier (private equity) steg med 1,5 %, hvilket bringer det samlede afkast siden overgangen op på 4,9 %.

Beholdningen af kreditsikre obligationer gav i oktober et negativt afkast (-0,5 %), mens der for porteføljen af obligationer med kreditrisiko var en stigning i værdien af beholdningerne af både High Yield og emerging markets gæld, investement grade obligationer og struktureret kredit.

Blandt de alternative investeringer var værdien af beholdningen af hedgefonde stort set uændret i oktober (-0,1 %), mens værdien af beholdningen af direkte ejede ejendomme og infrastruktur steg, og værdien af beholdningen af skovinvesteringer faldt.

Valutakursændringer har i årets første ti måneder bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket noget (2,7 %) i forhold til den amerikanske dollar. Da ISP afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på isp.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.