Arrow Left
Ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer

Klimamål, skattetransparens og aktivt ejerskab er vigtige elementer i, hvordan man investerer ansvarligt.

Sampension-fællesskabets (herefter Sampension) investeringer skal tilrettelægges, således at de er samfundsmæssigt og miljømæssigt ansvarlige og med henblik på at beskytte Sampensions omdømme.

Fokus på investeringernes miljø- og klimamæssige aftryk, sociale indvirkning og god selskabsledelse er risikomitigerende og understøtter dermed et langsigtet konkurrencedygtigt afkast.

Sampension har i mange år haft en politik om ansvarlige investeringer, og den er løbende blevet udvidet med nye områder. For 2020 er der indført et særligt fokus på klima og miljø, ligesom dialogprogrammet med børsnoterede virksomheder er forstærket.

Politikken er forankret i bestyrelserne for de virksomheder, som Sampension Administrationsselskab A/S administrerer – det drejer sig om Sampension Liv, ISP Pension, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. De drøfter og beslutter mindst en gang årligt politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Bestyrelserne har valgt en fælles politik og retningslinjer, hvilket også giver størst mulig investeringsmæssig synergi i fællesskabet til fordel for medlemmer og kunder. Politikken gælder for investeringer generelt og i særlig grad for investeringer, hvor pensionsvirksomheden bliver medejer af et selskab.

Politik baseret på internationale regler og principper

Fundamentet i politikken er de 10 grundlæggende principper fra UN Global Compact om bæredygtighed for virksomheder inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Hertil kommer det FN-støttede PRI, Principles for Responsible Investment, som er seks principper, der støtter investorernes fokus på ansvarlighed i investeringsbeslutningerne og i forvaltningen af aktiverne.

Et andet regelsæt er OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd for institutionelle investorer, der betoner de institutionelle investorers bidrag til overholdelsen af OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber. Hertil kommer klimaaftalen COP21, som Sampension støtter op om med fokus på at holde den globale opvarmning under 2 grader.

Sampension følger også anbefalingerne om aktivt ejerskab fra komiteen for god selskabsledelse, som er nedsat af den danske regering. Endelig er Sampension medlem af et par netværksorganisationer, der primært arbejder med at fremme klimainvesteringer.

Læs hele politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer pr. 1.januar 2020(pdf)

Aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab indgår som en integreret del af investeringsstrategien og de enkelte trin i investeringsprocessen.

Sampension forholder sig aktivt til selskaber, der vurderes ikke at agere ansvarligt i forhold til selskabets miljø- og klimamæssige indvirkning, sociale indvirkning og god selskabsledelse, herunder igennem dialog med selskabets ledelse og andre interessenter.

Screening og kritiske dialoger

Børsnoterede selskaber skal overvåges løbende (minimum kvartalsvist). Overvågningen skal foretages af et professionelt og uafhængigt screeningselskab, og skal tage afsæt i FN’s Global Compact og OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber.

På baggrund af information herfra skal Administrationen vurdere, om et selskab i væsentlig grad agerer i strid med Sampensions politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Hvor det vurderes, at et selskabs adfærd i væsentlig grad er i strid med Sampensions politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer, skal det umiddelbart vurderes, om selskabet er uacceptabelt, acceptabelt eller eventuelt sættes på en overvågningsliste, mens der foretages yderligere undersøgelser eller indledes en dialog med selskabet. Efter et reaktivt dialogforløb skal selskabet enten kategoriseres som acceptabelt eller uacceptabelt. Aktier i uacceptable selskaber tilføjes eksklusionslisten og afhændes. Beslutningen revurderes med maksimalt 3 års interval.

Forbedrende dialoger

Med henblik på at understøtte FN’s Verdensmål skal Administrationen foranledige at der igangsættes dialoger med udvalgte selskaber i porteføljen, hvor det vurderes at de pågældende selskaber ikke i tilstrækkelig grad understøtter FN’s Verdensmål, og med særligt fokus på selskaber der vurderes at præstere dårligere end sammenlignelige selskaber.

Det forbedrende dialogprogram skal tage udgangspunkt i temaer, der understøtter et eller flere specifikke Verdensmål. De af Administrationen valgte temaer revurderes mindst en gang årligt og forelægges bestyrelsen til orientering.

Det forbedrende dialogprogram tager udgangspunkt i Verdensmålene, med det mål at understøtte investerede selskabers deltagelse i en bæredygtig udvikling. Dialogerne indledes dermed ikke med en formodning om overtrædelse af nærværende retningslinjer, og i modsætning til de reaktive dialoger vil de proaktive dialoger derfor som udgangspunkt heller ikke lede frem til et beslutningspunkt om hvorvidt de pågældende selskaber skal ekskluderes.

Stemmeafgivelse

Sampension stemmer på generalforsamlinger for de danske OMX C25 selskaber samt stemmer på generalforsamlinger for danske og udenlandske børsnoterede selskaber, hvor Sampension repræsenterer mere end 3 % af stemmerne.

For øvrige børsnoterede selskaber skal Administrationen søge at maksimere sin påvirkning af selskaberne, hvor Sampension kan gøre det sammen med andre institutionelle investorer via netværk som fx UNPRI, og det vedrører dagsordenspunkter, der har høj væsentlighed i forhold til Sampensions politik for ansvarlige investeringer. Dog skal der altid stemmes på generalforsamlinger for selskaber hvor der er en igangværende kritisk dialog.

Unoterede aktier er underlagt de samme retningslinjer som børsnoterede aktier, således at den ansvarlige politik inddrages via due diligence-processen og søges implementeret med de nødvendige aftaler med forvaltere.

I porteføljen af direkte ejede ejendomme udlejes ikke til selskaber, der figurerer på eksklusionslisten.

Ligeledes investeres der ikke i internt forvaltede porteføljer i obligationer og gældsandele i selskaber på eksklusionslisten.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på isp.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.