Nyheder  

Få deltagere skabte alligevel god debat på generalforsamling

26. juni 2020

Mange spørgsmål fra tilhørerne gav god debat på pensionskassens generalforsamling 24. juni 2020

Der var god plads mellem stolene, da 13 medlemmer af ISP Pension deltog i pensionskassens generalforsamling i Hellerup 24. juni 2020. På grund af Covid-19 havde ISP på forhånd opfordret medlemmerne til at afgive fuldmagt, og det havde 157 medlemmer benyttet sig af.

To medlemmer havde indsendt forslag, mens bestyrelsen ligeledes havde to forslag på generalforsamlingen, foruden et forslag om at afholde generalforsamlingen i 2021 i Odense. Særligt formandens beretning gav anledning til en god debat efterfølgende.

Moderniseret pensionsordning

I sin beretning så formand Lars Bytoft tilbage på et begivenhedsrigt 2019, hvor ISP skiftede til Sampension-fællesskabet. Det har bl.a., pointerede han, åbnet for en langt grundigere og mere individuel rådgivning, og den mulighed anbefalede han at medlemmerne tager imod.

Formanden gentog sidste års budskab om, at lave omkostninger til administration er en af de store fordele ved, at ISP har knyttet sig til Sampension-fællesskabet. I 2019 faldt administrationsomkostningerne pr. medlem, og det vil falde yderligere i de kommende år.

Flere medlemmer påpegede, at omkostningerne i ISP stadig er markant højere end i både Sampension og andre pensionskasser i Sampension-fællesskabet. Det taler for at begynde dialog om fusion med IDA og DIP i år, mente de.

Bestyrelsen svarede, at det først bliver i foråret 2021, efter fremlæggelsen af årsregnskabet for 2020, at en eventuel fusion skal vurderes, og at en fusion kun kan komme på tale, hvis det er til fordel for ISP’s nuværende medlemmer. Der skal være penge at spare – intentioner alene gør det ikke, påpegede formanden.

Støtter aktivt op om Paris-aftalen

I sin beretning redegjorde Lars Bytoft også for indsatsen med ansvarlige investeringer. Fokus i arbejdet er bl.a. på klima, menneskerettigheder, korruption og skattetransparens. Han understregede også, at ISP ved at investere sammen med de øvrige pensionsvirksomheder i Sampension-fællesskabet i højere grad kan få glæde af lave investeringsomkostninger samtidig med, at samarbejdet giver pensionskassen en langt større gennemslagskraft som ansvarlig investor.

I slutningen af 2019 besluttede alle bestyrelserne i Sampension-fællesskabet ny politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer, som bl.a. aktivt støtter op om målene i Paris-aftalen. Den første omlægning af investeringerne ultimo 2019 har, fortalte formanden, medført et fald i aktieporteføljens CO2-udledning på godt 20 pct.

En anden beslutning har ført til, at selskaber, hvor kul eller tjæresand fylder mere end 30 pct. af omsætningen, er ekskluderet. Tilsvarende er selskabers vilje og evne til at bidrage til transitionen til lavemissionssamfund blevet et særligt tema i investeringspolitikken.

Mulighed for at investere grønt

Lars Bytoft kunne også fortælle, at ISP’s bestyrelse tidligere på måneden har besluttet at tilbyde to grønne investeringsmuligheder i Linkpension. I den forbindelse fastslog han, at bestyrelsen lytter til medlemmernes holdninger – bl.a. til ansvarlige investeringer. Nogle mener, at der gøres for meget, mens andre ønsker mere handling. I sidste ende er det bestyrelsens opfattelse, at der nok er en god balance i beslutningerne

Formanden kommenterede også den globale Covid-19 situation, der giver udfordringer på aktiemarkeder i hele verden. Der er en del udsving i afkastet, og det er nok et meget godt udtryk for, at man skal se langsigtet på pensionsopsparingen. Tidligere i beretningen havde Lars Bytoft fortalt, at medlemmer med moderat risiko i markedsrenteordningen i de seneste fem år har opnået et samlet afkast på 25,5 pct.

Resultatopgørelse godkendt

Efter et par håndfulde spørgsmål og kommentarer til beretningen – heraf spørgsmål om ansvarlige investeringer, aktielister og aktivt ejerskab – blev beretningen godkendt, hvorefter administrerende direktør Hasse Jørgensen gennemgik resultatopgørelse for 2019 og balancen pr. 31. december 2019, og her var det faldende medlemsantal emnet for en kort debat.

Læs mere om regnskabet her

Efter beretning og gennemgang af regnskabet gik generalforsamlingen over til at behandle de to forslag fra bestyrelsen og de to forslag fra medlemmer. Først blev bestyrelsens forslag til lønpolitik og honorar gennemgået. Bestyrelsen indstillede til en stramning af lønpolitikken i forhold til godtgørelser og til uændrede honorarer til bestyrelsen gældende fra 1. maj 2020 – begge dele blev godkendt af generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmer ikke vedtaget

Herefter blev det tid til behandling af forslag fra medlemmer. Der var kommet forslag om følgende

 • Forslag om en ny investeringsstrategi, der fuldt ud efterlever Paris-aftalens målsætning. Herunder:
  • Afvikling af investeringer i fossile selskaber, der deltager i jagten på nye reserver, opbygger og videreudvikler ny infrastruktur og udøver lobbyvirksomhed
  • At der i 2020-2025 sker en afvikling af investeringer i fossile selskaber
  • At der hersker transparens om kriterier og metoder, der ligger til grund for vurderinger af fossile brændslers forenelighed med Paris-aftalens målsætning.
 • Forslag om bedre kommunikation fra ISP til medlemmerne pr. brev og pr. telefon. Bl.a.:
  • Pensionsoversigt samlet på 1 A4-side pr. medlem
  • Depotoversigt samlet på 1 A4-side pr. medlem

Forslagene kan læses i deres fulde længde i indkaldelsen til generalforsamlingen her

Forslagene blev motiveret af forslagsstillerne og debatteret. Bestyrelsen anbefalede et nej til forslaget om ny investeringsstrategi, og et overvældende flertal valgte at følge bestyrelsens indstilling.

Bestyrelsen anbefalede også et nej til forslaget om pensions- og depotoversigter på 1 A4-side. Forslaget var af en type, som ikke kunne sættes til afstemning. Afstemning ville derfor alene være en tilkendegivelse om et ønske fra generalforsamlingens side, hvis det blev stemt igennem. Et flertal valgte at stemme imod, men bestyrelsen tilkendegav, at man sammen med administrationen ville se på om pensions- og depotoversigterne kan gøres mere brugervenlige inden for de gældende juridiske rammer.

Som sidste punkt foreslog bestyrelsen, at generalforsamlingen i 2021 bliver holdt i Odense. Dette blev vedtaget.

Næstformand genvalgt

Generalforsamlingen skulle vælge et bestyrelsesmedlem for perioden 2020-2023. Næstformand Lars Kehlet Nørskov opnåede genvalg til bestyrelsen.

Godt to timer efter at bestyrelsesformand Lars Bytoft bød velkommen til generalforsamlingen, takkede han dirigent Jan Børjesson for en god generalforsamling. Han beklagede, at generalforsamlingen i år var anderledes og udtrykte håb om, at næste års generalforsamling kan afholdes på normal vis.

Fakta: Det blev vedtaget

 • Lønpolitik
 • Forslag om honorarsatser til bestyrelsen
 • Generalforsamlingen i 2021 afholdes i Odense

Fakta: De blev valgt

 • Lars Kehlet Nørskov blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for perioden 2020-2023
 • PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor
 • Just Benner Knudsen blev genvalgt som medlemsrevisor.
Se hele bestyrelsen her