Nyheder  

Konstruktiv og god debat på årets generalforsamling

30. april 2019

Afkast, omkostninger, fusionsforhandlinger og klimavenlige investeringer var blot nogle af de emner, som blev diskuteret på ISP’s generalforsamling, hvor debatten og de mange input viste styrken ved medlemsdemokratiet.

Årets generalforsamling fandt sted den 19. april 2018 i IDA Mødecenter i København. 114 medlemmer deltog, mens 106 var repræsenteret ved fuldmagt.
Hensigtserklæringen om en eventuel fusion mellem ISP og DIP tog en del af opmærksomheden. Men også emner som investeringer, levetidsændringer og omkostninger blev debatteret på generalforsamlingen.

I modsætning til tidligere år var middagen lagt efter generalforsamlingen. Klokken 17.00 bød bestyrelsesformand Lars Bytoft således velkommen, inden advokat Poul Flemming Hansen blev valgt til dirigent.

Et par højdepunkter fra bestyrelsesarbejdet i 2017

I bestyrelsens mundtlige beretning, fremhævede Lars Bytoft en række punkter, som prægede 2017:

 • Solidt afkast i Markedsrenteordningen
 • Stadig høj medlemstilfredshed
 • Digitalisering og it – i 2017 blev ISP blandt andet koblet på e-Boks, som 80 pct. af medlemmerne har tilmeldt sig. Det gør kommunikationen nemmere, billigere og mere sikker. Derudover har ISP forberedt sig til den nye persondataforordning og endelig investeret i en opgradering af medlemssystemet
 • Svagt stigende omkostninger – omkostningerne pr. medlem er steget en smule. Det skyldes primært, de øgede udgifter til IT og til implementering af persondataforordningen
 • Nødvendige ændringer i pensionsordningerne – generelt lever medlemmerne længere, hvorfor ISP i 2017 gennemførte en række nødvendige ændringer i levetider og beregningsrente. Ændringerne har betydning for Markedsrenteordningen og Seniorordningen
 • ISP’s fremtid – ISP har indgået en hensigtserklæring om en mulig fusion med DIP (pensionskassen for civil- og akademiingeniører), men bestyrelsen ønsker først at se en vellykket fusion af DIP og JØP (juristernes og økonomernes pensionskasse)

Medlemmernes interesser og udbytte vigtigst

Ikke mindst hensigtserklæringen om en mulig fusion med DIP fik flere ord med på vejen fra bestyrelsesformanden.

- Det er ikke nødvendigvis et krav for os, at vi skal være selvstændige, med i en fusion eller noget helt tredje. For bestyrelsen er det fortsat det vigtigste, at ISP’s medlemmers interesser bliver varetaget bedst muligt. Pensionsmarkedet udvikler sig hele tiden. Vi har indgået en hensigtserklæring med DIP om en mulig fusion, da vi ser muligheder i denne - hvis forudsætningerne holder. Fra bestyrelsens side kan jeg garantere, at vi gør alt for at sikre størst muligt udbytte for medlemmerne, fortalte Lars Bytoft.

Robust og solidt selskab

Efter et par uddybende spørgsmål og klapsalver til formandens beretning, gennemgik ISP’s direktør, Karin Elbæk Nielsen, regnskabet for 2017.

Hun nævnte blandt andet, at de tre risikoprofiler i Markedsrenteordningen gav mellem 4,6 pct. og 11,2 pct. i afkast, mens Garantiordningen og Seniorordningen gav henholdsvis 1,6 pct. og 3,0 pct. i afkast.

Hun fremhævede også, at pensionskassens kapitalgrundlag, ved udgangen af året, var 2,6 gange større, end hvad loven kræver.

- Det er godt, at ISP er robust og har en solid egenkapital. Det er et udtryk for, at vi har de penge, der skal til for at sikre pensionskassen, sagde Karin Elbæk Nielsen.

Årets resultat viser et underskud på 94 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes et større tab i Garantiordningen, samt et negativt risikoresultat i Markedsrenteordningen. Dette skyldes blandt andet, at medlemmerne lever længere end forventet, samt en kompensation til invalidepensionister i Markedsrenteordningen i forbindelse med ændring af levetider i beregningsgrundlaget. Endvidere viste regnskabsgennemgangen, at ISP i 2017 har opkrævet lidt færre omkostninger hos medlemmerne, end hvad der faktisk har været af omkostninger.

Afslutningsvis slog Karin Elbæk Nielsen et slag for www.faktaompension.dk, hvor det er muligt for alle at sammenligne pensionsordninger i forskellige pensionsselskaber.

Medlemsrevisor Just Benner Knudsen, hvis opgave er at gå bestyrelsen efter i sømmene, glædede sig over de gode afkast og ikke mindst den bedre balance mellem ISP’s faktiske omkostninger og de omkostninger, medlemmerne betalte. Han pointerede dog, at det er vigtigt at arbejde på at fastholde høje afkast i en tid, hvor danskerne lever længere, og beregningsrenten sænkes, så pensionerne må nedsættes.

Medlemmerne havde et par opklarende spørgsmål til regnskabet, hvorefter generalforsamlingen enstemmigt godkendte det.

Redegørelse for faldende pensionsudbetalinger

Efter formandens beretning og godkendelse af årsregnskabet, var det tid til behandling af forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne. Først blev bestyrelsens to forslag behandlet.

Det første forslag handlede om at ændre lønpolitikken, så det fremadrettet er muligt at indgå aftale om en fratrædelsesgodtgørelse eller en fastholdelsesbonus i forhold til nøglemedarbejdere ved f.eks. en fusion. Det andet forslag handlede om, at bestyrelsens honorar i den kommende periode forbliver uændret.

>Begge bestyrelsens forslag blev vedtaget uden debat.

Efterfølgende blev forslagene fra medlemmerne diskuteret. Der var indkommet følgende forslag om at:

 • Pålægge bestyrelsen at tilrette investeringspolitikken, så ISP investerer en større del af formuen i danske aktier
 • Anmode bestyrelsen om at undersøge, hvilke pensionsskaber der har leveret det bedste afkast og de mindste administrationsomkostninger over årene 2014-2016 som minimum, og derefter planlægge en fusion med det selskab, som har det bedste afkast historisk set. Derudover anmodes bestyrelsen om at fremlægge en plan for forvaltningsformen frem til fusionen, så omkostningerne holdes i ro
 • Opfordre bestyrelsen til at redegøre for, hvilke årsager der kan have haft betydning for de faldende pensionsudbetalinger, og hvad bestyrelsen agter at gøre ved dem
 • Opfordre bestyrelsen til at medvirke til at forebygge klimaskader ved at leve op til FN’s Parisaftale i sin investeringspolitik og denne aftales mål om at nedbringe CO2-udledningen, så verden maksimalt oplever en temperaturstigning på 1,5-2 grader. Derudover opfordres bestyrelsen til at indrette investeringsstrategien, så den følger DIP og JØP’s investeringspolitik

Hvert enkelt af medlemsforslagene blev diskuteret grundigt og sendt til afstemning. Generalforsamlingen valgte med stort flertal at følge bestyrelsens anbefaling, så det udelukkende var forslaget om at redegøre for, hvilke årsager der kan have haft betydning for de faldende pensionsudbetalinger, der blev vedtaget.

Nyvalgt regnskabs- og revisionskyndig

Generalforsamlingen skulle vælge to bestyrelsesmedlemmer for perioden 2018–2021. Michael Herold, som har været bestyrelsesmedlem i en årrække, opnåede genvalg. På den bestyrelsespost, der skal besættes af en uafhængig person, dvs. en person, der dels ikke er medlem af pensionskassen, dels er regnskabs- og revisionskyndig, blev bankdirektør Lisa Frost Sørensen fra Jutlander Bank nyvalgt. Dette som følge af, at det hidtidige medlem på denne bestyrelsespost, Jesper Schiøler, ikke ønskede genvalg.

Præcis tre timer efter, at bestyrelsesformand Lars Bytoft bød velkommen til generalforsamlingen, takkede han dirigent Poul Flemming Hansen for god ro og orden. Desuden takkede han deltagerne på generalforsamlingen for en konstruktiv og værdifuld diskussion om dagsordenens mange emner. Afslutningsvis lovede han, at bestyrelsen vil gøre sit bedste for at sikre medlemmernes pensionsordninger, ligesom han opfordrede alle til at deltage på de medlemsmøder, der planlægges til efteråret. Derefter brød generalforsamlingen op og gik over til den mere uformelle del, nemlig middagen.

Fakta: Det blev vedtaget

 • En justering af lønpolitikken
 • Bestyrelsens og medlemsrevisorens honorar fortsætter uændret
 • Bestyrelsen fremlægger en redegørelse om årsager til faldende pensionsudbetalinger
 • Generalforsamlingen afholdes i 2019 i Kolding

Fakta: De blev valgt

 • Michael Herold blev genvalgt til bestyrelsen
 • Lisa Frost Sørensen opnåede nyvalg som det uafhængige regnskabs- og revisionskyndige medlem
 • Deloitte blev genvalgt som statsautoriseret revisor
 • Just Benner Knudsen blev genvalgt som medlemsrevisor

Se hele bestyrelsen i ISP her.